ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น  คือความรัก  ความปลาบปลื้มใจ  สันติสุข  ความอดกลั้นใจ  ความปรานี  ความดี  ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม  การรู้จักบังคับตน

กาลาเทีย 5 : 23-23  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม