ข้อพระคัมภีร์หนุนใจ

เอาความจริงคาดเอว  เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า จงเอาความเชื่อเป็นโล่  ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ  และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ  คือ  พระวจนะของพระเจ้า

เอเฟซัส 6 : 14-17  
ข่าวพิเศษ 
ข่าวที่น่าสนใจอื่นๆ
ตารางกิจกรรม